Przejdź do treści

Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:
codziennie w godz. 10:00 - 11:00
w każdy czwartek w godz. 15:00 - 17:00
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom.
Skargi i wnioski muszą zawierać:
  1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
  2. Adres wnoszącego
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:
  1. Pisemnie
  2. Telefaksem
  3. Pocztą elektroniczną
  4. Ustnie do protokołu
 
Termin załatwiania skarg i wniosków
Skargi i wnioski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach rozpatruje bez zbędnej zwłoki. Jeżeli skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania.
 
Tryb odwoławczy
Organem sprawującym nadzór nad Państwowym Powiatowy Inspektorem Sanitarnym w Kozienicach właściwym do rozpatrywania skarg na jego działalność jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa.
Czas wytworzenia informacji:
2017-05-05 13:35:16
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Kozienice
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2017-05-08 08:20:54
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Kozienice